KALITE POLITIKALARIMIZ & QUALITY, OHS & ENVIRONMENTAL POLICY

Geri
Ürün Kategorileri

KALITE POLITIKALARIMIZ & QUALITY, OHS & ENVIRONMENTAL POLICY

KAL?TE, ?SG & ÇEVRE POL?T?KASI


?çinde bulundu?umuz topluma ve çevreye sayg?l?, örnek bir kurulu? olmay? ve ?? hacmini sürekli geli?tirerek, ülke ekonomisine katk?da bulunmay?,
‘Tam Mü?teri Memnuniyeti’ ilkesine dayanarak sat???n? yapt???m?z her bir üründen, üretti?imiz her bir hizmetten sat?? sonras?nda da sorumlulu?umuzun bilincinde olmay?,
TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standard?n?n kurulu?umuzda uygulanabilir ?artlar?n? yerine getirecek ?ekilde dokümante edilmesi, uygulanmas?, gözden geçirilmesi ve performans?n?n sürekli iyile?tirilmesini sa?lamay?,
Toplam kalite felsefesini esas alarak, tak?m ruhu içerisinde ?irket ve süreç kalite amaçlar?n? belirlemek ve bu amaçlara ula?may?,
Yenilikçi ve yarat?c? yakla??mlar? cesaretlendirerek, teknik ve davran??sal yetkinlikleri artt?racak e?itimleri gerçekle?tirmeyi,
Mü?teri Memnuniyetine Odakl? geli?ecek tüm süreçlerde mü?teri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, mü?terinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak kar??layan bir anlay?? içinde güvenilir ve aranan firma olmay?,
Kanuni Mevzuat ve ?artlara taviz vermeden uymay?,
Kalite Yönetim sistemleri ile geli?en kurumsal disiplin ve uygulamalar?n getirdi?i ?yile?tirmeye azami özen göstermeyi,
Kalite düzeyini sürekli yükseltmek için tüm çal??anlar?m?z?n fikirlerini al?p, projelerimize kat?l?mlar?n? sa?lamay?,
Hizmet verdi?imiz ve araç satt???m?z tüm kurum ve ki?ilerde sa?lad???m?z güveni en büyük bir sermaye kabul ederek, bu sermayeyi her geçen gün artt?rmak için çal??may?,
Tüm çal??anlar?m?za gerekli bilgilendirme ve e?itimler yard?m?yla kendilerinin, di?er çal??anlar?n ve ziyaretçilerin sa?l?k ve güvenliklerini tehlikeye atmamay? temel görev olarak benimsetmeyi,
Tüm faaliyetlerimiz kapsam?nda olas? tehlikeli durum ve davran??lar ile ilgili risk de?erlendirmelerini sistematik bir ?ekilde yaparak önleme kültürünü yerle?tirmeyi,
Tüm faaliyetlerimiz kapsam?nda, geri dönü?türülebilir at?klar?m?z? de?erlendirmeyi, s?n?rl? olan do?al kaynak kullan?mlar?n? azaltmay?, çevreye zararl? at?klardan dolay? olu?acak kirlili?i önlemeyi, canl? hayat? olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almay?,
Kalite, ?SG & Çevre Yönetim Sistemleri standartlar?ndan taviz vermeden sürekli iyile?tirmeyi sa?lamay?,
Çevreye ve ?nsanlara sayg?l? olmak, çal??anlar?m?z? ve mü?terilerimizi veli nimetimiz olarak kabul etmeyi,
Faaliyetlerimizi, ?? Sa?l??? ve Güvenli?i, Çevre ve Enerji Yönetim Sistemleri ile birlikte entegre bir ?ekilde yöneterek, sektöründe kalite aç?s?ndan öncü ve örnek bir kurulu? olmak için tüm gücümüzle çal??may?,
Maliyetleri dü?ürmek ve karl?l??? artt?rmak için teknolojik geli?meleri yak?ndan takip etmeyi ve uygulamay?,
Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çal??anlar?n daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen ki?iler haline gelmeleri için ekip çal??mas?na önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
Tüm çal??anlarda kalite, bilincini tesis etmeyi ve içselle?tirmelerini e?itimler ile sa?lamay?,
Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayal? bir i?birli?i içinde olmay?,
En uygun, en do?ru ve en ekonomik çözümleri en h?zl? biçimde üreterek daha sonra ortaya ç?kabilecek uygunsuzluklar?n önüne geçmeyi,
Faaliyetlerimizi, ?? Sa?l??? ve Güvenli?i, Çevre ve Enerji Yönetim Sistemleri ile birlikte entegre bir ?ekilde yöneterek, sektöründe kalite aç?s?ndan öncü ve örnek bir kurulu? olmak için tüm gücümüzle çal??may?,
?ahinler Motorlu Araçlar Otomotiv Hayvanc?l?k San ve Tic. A.?. olarak taahhüt ederiz.


QUALITY, OHS & ENVIRONMENTAL POLICY


We, as Sahinler Motorlu Araçlar Otomotiv Hayvancilik San ve Tic. A.S., are committed to
Be an exemplary organization that respects the community and the environment we live in, and contribute to the country’s economy by constantly growing our business,
Be aware of our responsibility after the sale of each product we produce based on the principles of “Full Customer Satisfaction”,
Document, implement, review, and continuously improve the performance of the applicable conditions of the TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System standard in our organization,
Determine the organizational and process quality goals with team spirit and to reach these goals under the guidance of total quality philosophy,
Provide training that will increase technical and behavioral competencies by encouraging innovative and creative approaches,
Be a reliable and sought-after company that fully meets the needs and expectations of customers, by keeping customer satisfaction at the highest level in all processes that will be developed with a focus on Customer Satisfaction,
Comply with legal regulations and conditions without compromise,
Pay utmost attention to the Improvement brought by institutional discipline and practice developed with the Quality Management systems,
Solicit ideas from all our employees and ensure their participation in our projects to continuously improve quality levels,
Acknowledge the trust we instill in all the institutions and people we serve and do business with as our biggest capital and work to increase that capital on a daily basis,
Have all our employees adopt a fundamental duty to not endanger the health and safety of themselves, other employees, and visitors with necessary training and information,
Establish a prevention culture by systematically making risk assessments related to potential dangers and behaviors within the scope of all our activities,
Evaluate our recyclable waste, to reduce the use of limited natural resources, to prevent environmentally harmful waste, to take necessary measures not to adversely affect natural life, and not to pollute the environment with our activities
Ensure continuous improvement without compromising the standards of Quality, OHS & Environmental Management Systems,
Be respectful to the environment and people, to accept our employees and customers as a blessing,
Work with all our strength to be a leading and exemplary organization in the sector in terms of quality by managing our activities in an integrated manner with Occupational Health and Safety, Environment and Energy Management Systems,
Closely follow and apply technological developments to reduce costs and increase profitability,
Continuously increase the quality level with teamwork so that all employees become more competent and able to use their talents at the highest level within the framework of quality systems,
Establish quality awareness in all employees and ensuring their internalization through training,
Cooperate with suppliers based on trust,
Prevent potential issues proactively by producing the most appropriate, most accurate and most economical solutions in the fastest way.


 

Satış Temsilciliklerimiz